One Mint Julep-Tommy Emmanuel指弹吉他谱(小鹿吉他)

One Mint Julep吉他谱 吉他室One Mint Julep-Tommy Emmanuel指弹吉他谱(小鹿吉他)。吉他大师Chet Atkins创立过著名的荣誉:“认证吉他手(Certified Guitar Player)”,以表彰他们远超吉他演奏正常水准。世界上只有五位吉他手享此殊荣,其中就有Tommy。Tommy 不仅是一个非常成熟的吉他手,同时能打鼓(能在鼓与吉他上打击)及歌唱.这位传奇的音乐人还被澳洲滚石杂志连续两年被推举为“最受欢迎的吉他手”,创下过四张白金唱片的销售记录。

One Mint Julep吉他谱-1One Mint Julep吉他谱-2One Mint Julep吉他谱-3One Mint Julep吉他谱-4One Mint Julep吉他谱-5One Mint Julep吉他谱-6

  • 相关推荐
  • 猜你喜欢