Road To Gundaghi-Waltzing Matilda-Tommy Emmanuel指弹吉他谱(小鹿吉他)

Road To Gundaghi-Waltzing Matilda吉他谱 吉他室Road To Gundaghi-Waltzing Matilda-Tommy Emmanuel指弹吉他谱(小鹿吉他)。才到六岁,小Tommy非但学会了吉他的基本弹奏,还能和哥哥母亲一起合奏几首完整的乡村音乐。Tommy的父亲发现了孩子们的音乐天赋后,创建了一支家庭乐队,小Tommy在里面负责节奏吉他,开始在澳大利亚卖唱。Tommy在不断的巡演与旅途中极大地开拓了自己的视野,开始逐渐吉他与自己融为一体,他明白了如何调动观众的气氛,怎样将自己的想法融入演奏之中。这首连哭都是我的错吉他谱也很帅,快点去学习吧,没学会的小伙伴要继续加油喔,稳!

Road To Gundaghi-Waltzing Matilda吉他谱-1

  • 相关推荐
  • 猜你喜欢

评论Road To Gundaghi-Waltzing Matilda吉他谱

最新评论